ENGLISH
ROMANA

PROFIL

Profil

 

Sc ArchiBau SRL
PREZENTARE
 
 

 Societatea Comercială   ArchiBau SRL, persoană juridică română, s-a inființat în anul 2006 si  este o societate comercială cu capital privat, în formă de societate cu răspundere limitată.

 Sediul social al societății se afla la Bucuresti, sector 3, b-dul Hristo Botev  nr. 5, etaj 6, ap. 11.

 Societatea își desfasoară activitatea de proiectare în specialitățile de profil, cu un personal de  arhitecți, urbanisti și inginieri profesioniști, în majoritatea lor freelanceri și la număr suficienți  pentru a satisface lejer volumul de lucru în birou.

 Biroul este dotat cu tehnică de ultima oră (calculatoare, ploter, fax, imprimanta, mobilier  adecvat  etc.) dar și cu posibilități bune de legături electronice cu toti colaboratorii si clienii,  necesari ptr. a desfasura  activitatea de proiectare.

 Capitalul social subscris și varsat integral la data constituirii societatii, este de 50000 Ron, aport  in numerar, deținuți de cei doi asociati, David Tiberiu si David Michael Hary.

  Conducerea societății este asigurata de dr. arh. David Tiberiu în calitate de administrator al societății.  Dr. arh. David Tiberiu, este de profesie architect si urbanist, cu studii absolvite la Institutul de  Arhitectura Ion Mincu - Bucuresti, promotia 1979, cu o vechime activă in specialitate de peste 30  ani in tara si in strainatate.  

 Obiectele de activitati ale societății sunt: proiectare de arhitectură, de urbanism și amenajări  peisagistice, design interior, precum și dezvoltare si promovare imobiliară.

Punctul forte al firmei este profesionalismul si experienta profesionala de o viata - in tara si mai ales peste hotare - a lui arh David Tiberiu, (societatea ArchiBau este de fapt continuarea firmei Tiberiu D. Architects and Town Planners Ltd. din Tel-Aviv) capabil sa creeze cu claritate conceptuala si cu accent de simplitate o arhitectura frumoasa si moderna.

Astfel ca, pornind de la premiza ca proiectarea arhitecturală este o activitate de creație, ce se  bazează nu numai pe cunostintele dobandite in facultate, ci și pe o continua cunoastere și  aprofundare a tot ce este nou apărut, cu adresare la partea artistica creatoare de forme  valoroase, pe utilizarea celor mai noi tehnologii si materiale de constructii, cu viziuni noi asupra  ansamblurilor arhitecturale si urbane, putem spune ca societatea ArchiBau este o societate furnizoare de servicii de proiectare cu un inalt professionalism si in consecință proiectele executate de aceasta societate reuseste să satisfaca cu succes și interesele materialo-economice ale clientilor săi.

Societatea asigură clienților și asistență și consultantă de specialitate pe tot parcursul desfăsurării proiectului, atât in ceea ce priveste sfatuirea in alegerea celor mai avantajoase locatii si amplasament, cat si sfaturi tehnico-economice menite sa-I ajute pe investitor la marirea profitului anticipat.Astfel, pe toată perioada desfasurarii constructiei, arhitectul societății asigură asistenta pe santier in vederea obtinerii rezultatului dorit.

Un alt punct forte al serviciilor noastre il constituie seriozitatea, punctualitatea si responsabilitatea angajată fată de clienți.

Chiar de la înființare, societatea a avut contracte in derulare, cu  obiective diverse: locuinte, hoteluri, complexe comerciale si documentatii urbanistice. Societatea ArchiBau este o societate recunoscuta in Bucuresti, ca   o societate care se bazeaza pe o calitate deosebită a lucrărilor de proiectare arhitecturale si de urbanism.

Societatea ArchiBau a fost activa pe piata imobiliara din Romania, chiar de la infiintare. Rezultatele financiare ale fiecarui an, dovedesc  ca societatea a avut un trend pozitiv, fiind o societate profitabila, inregistrand profit in fiecare an. Si-a respectat cu strictete obligatiile financiare catre stat, catre angajatii sai, ori catre colaboratori, efectuand platile scadente la data satabilita.

Societatea ArchiBau, niciodata nu a fost subiectul unor cercetări sau judecăti de orice tip, ca frauda, corupție, implicare in activități ilegale sau contrare interesului național, recuperării unor plați de orice fel etc. Firma lucrează pe bază de contract cu profesionisti in domeniu, cu persoane fizice si societăți de proiecare si de constructii, cabinet de avocatură pentru consultanță juridică, societate de contabilitate etc, ne-avand prejudecăți pe criterii politice, ideologice, de rasa sau sex. în alegerea salariatilor sau colaboratorilor. Criteriul unic de selectare in alegerea salariatilor si/sau colaboratorilor este competența profesională coroborată cu prețul lucrării pe obiect.

 ANUNT IMPORTANT!

 SOCIETATEA COMERCIALĂ ARCHIBAU SRL 

PROIECT DE FUZIUNE

Data:30.11.2018 

I.                   Părțile:

(1)   Având în vedere

-          Hotărârea adunării generale a asociaților nr. 65/29.11.2018 a SC ARCHIBAU SRL, cu sediul în Bucureşti, bld. Hristo Botev nr. 5, sc. 1, et. 6, ap. 11, sector 3, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J40/13737/2006, CUI 18967773, reprezentată prin administrator,. David Tiberiu, domiciliat in Bucuresti, bld. Hristo Botev nr. 5, bloc, etaj 6, ap. 11, sector 3, posesorul CI seria RT nr. 745676/23.03.2010/SPCLEP S3, CNP 1500612126226, cu un capital social de 50.000lei, având ca asociați pe David Tiberiu cu o cotă de participare de 95% la capitalul social, și David MICHAEL HARRY, cetatean israelian, cu domiciliul in Israel, Holon, str. Socolov nr. 17, ap. 3, identificat cu pasaport nr. 9078719, eliberat de autoritatile israeliene, cu o cotă de participare de 5% la capitalul social, numită în continuare societate absorbantă, sau absorbanta;

-          Decizia asociatului unic nr. 41/29.11.2018 al societății comerciale URBAN RECORD SRL, cu sediul în București, bld. Bristo Botev nr. 5,scara A, etaj 6, ap.11, sector 3, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/14571/2011, CUI 29426900, reprezentată prin asociat unic și administrator DAVID TIBERIU, identificat cu CI/RT/745676/23.03.2010, eliberat de SPCEP S3, CNP 1500612126226, domiciliat in Bucuresti, bld. Hristo Botev nr. 5, bloc, etaj 6, ap. 11, sector 3,  și un capital social în valoare de 200lei, numită în continuare societate absorbită, sau absorbita.

 

(2)   Temei legal

Prezentul proiect de fuziune, a fost întocmit de cele două societăți comerciale, absorbanta și absorbita, potrivit prevederilor art. 238, 239, 241 din Legea 31/1990 privind societățile comerciale, republicată cu modificările ulterioare, decizia asociatului unic nr. 41/29.11.2018 și hotărârea adunării generale a asociaților nr. 65/29.11.2018

 

II.                 Fundamentarea și condițiile fuziunii. Efectele fuziunii

2.1.Fuziunea se va realiza prin absorbția societății URBAN RECORD SRL de către societatea ARCHIBAU SRL.

2.2.Efectele fuziunii se vor produce , în temeiul art. 240 și 249 lit b din Legea 31/1990, la data înregistrării în Registrul Comerțului a mențiunii privind majorarea capitalului social al Societății Absorbante.

2.3.Societățile semnatare ale prezentului proiect de fuziune, au avut în vedere următoarele elemente de fundamentare a fuziunii prin absorbție:

-  Capitalul social al celor două societăți este deținut integral de SC ARCHIBAU SRL, evident, în urma fuziunii;

- eficientizarea activității economico-financiare, prin concentrarea activității într-o singură societate, cele două societăți comerciale, absorbanta și absorbita, având același obiect de activitate

- Reducerea cheltuielilor de administrare, precum și eliminarea paralelismelor din cadrul structurilor administrative

- fuziunea se face cu transmiterea integrală a patrimoniului societății absorbite către societatea absorbantă, cu toate drepturile și obligațiile pe care aceasta le deține la data fuziunii.

- în cadrul procesului de fuziune societatea absorbită își va înceta existența pierzându-și personalitatea juridică și se va dizolva fără lichidare, urmând a fi radiată din Registrul Comerțului.

- în schimbul părților sociale deținute la societatea absorbită, asociații acesteia vor dobândi părți sociale la societatea absorbantă, fără nicio plată în numerar.

 

2.2.Condițiile fuziunii

Data de referință privind fuziunea este 30.11.2018, respectiv data preluării activelor și pasivelor societății absorbite de către absorbantă, avându-se în vedere situațiile financiare ale celor două societăți la 30.11.2018, precum și înregistrarea in Registrul Comerțului a actului constitutiv al societății absorbante.. 

Societatea absorbantă va prelua toate activele și pasivele societății absorbite, operațiunile contabile aferente urmând a se reflecta în situația financiară de fuziune, întocmită în numele și de către absorbantă pentru data de referință precizată mai sus.

Societatea absorbantă dobândește drepturile și este ținută de obligațiile societății absorbite.

O dată cu efectuarea fuziunii și înscrierii mențiunilor la Registrul Comerțului , se revocă mandatul administratorului societății absorbite și de asemenea încetează raporturile de muncă, angajamente angajate de aceasta. Mandatul Administratorului societății absorbante rămâne valabil.

 

III.Evaluarea activelor și pasivelor

3.1.Principalele elemente bilanțiere, inclusiv informațiile privind capitalurile proprii și rata de schimb, rezultă din situațiile financiare ale celor două societăți la 30.11.2018, așa cum este prezentată in bilanțul contabil anexat proiectului de fuziune..

3.2.Stabilirea și evaluarea activelor și pasivelor  societății absorbante și a celei absorbite, care vor fi preluate/transmise cu ocazia fuziunii, au în vedere datele (valorile) contabile menționate in tabelele nr. 1 și 2, date pe care societățile le recunosc  ca fiind corecte și relevante pentru efectuarea operațiunilor c fac obiectul prezentului proiect de fuziune.

3.3.Valorile prezentate in tabelele nr. 1 și 2, vor sta la baza întocmirii situației financiare (bilanțului contabil) de fuziune și a stabilirii raportului de schimb a titlurilor de valoare.

TABEL 1 ARCHIBAU SRL

Nr.

crt

      Element patrimonial

  Valoare Ron

1

Total active

 515645 Ron

2

Total datorii

  -19192 Ron

3

Capitaluri proprii

  496453 Ron

TABEL 2 –Patrimoniul reevaluat al Societății Absorbante

 

Nr.

Crt.

Element patrimonial

   Valoare

1

Total active

515645 Ron

2

Total datorii

 -19192 Ron

3

Capitaluri proprii

 496453 Ron

 

 

IV.Raportul de schimb

2.3.Ca o consecință a faptului că la data de referință a fuziunii, cele două societăți comerciale nu înregistrează activ net negativ, coroborat cu faptul că unul dintre asociați se regăsește in ambele societăți comerciale, s-a convenit ca raportul de schimb al părților sociale să fie de 1:1 și să nu se calculeze sultă sau primă de fuziune.

Capitalul social al societății absorbante este de 50.000lei, divizat in 5000 părți sociale a câte 10lei fiecare parte socială și este deținut de asociați astfel; asociatul David Tiberiu deține 4750 părți sociale a câte 10 lei fiecare parte socială, în valoare totală de 47.500lei, reprezentând 95% din capitalul social; asociatul David Michael Hary, deține 250 părți sociale a câte 10 lei fiecare parte socială, în valoare totală de 2500 lei, reprezentând 5% din capitalul social.

Capitalul social al societății absorbite este de 200 lei divizat în 20 părți sociale a câte 10 lei fiecare parte socială și aparține în totalitate asociatului unic David Tiberiu.

În urma fuziunii, capitalul social al societății absorbante se majorează de la 50.000 lei la 50.200 lei, iar numărul părților sociale se majorează de la 5000 la 5020 părți sociale a câte 10 lei fiecare parte socială.

De efectele fuziunii , precum și de părțile sociale adăugate de la societatea absorbită, vor beneficia persoanele care au calitatea de asociat în societatea absorbantă, la data inregistrării mențiunii în Registrul Comerțului, așa cum rezultă din hotărârea adunării generale a societății absorbante.

 Transmiterea capitalului social la cei doi asociați ai societății absorbante se face proporțional cu cota parte deținută de fiecare dintre asociați. Astfel asociatul David Tiberiu care deține 95% din capitalul social, în urma fuziunii deține 4769 părți sociale a câte 10 lei fiecare parte socială, în valoare totală de 47.690 lei, iar asociatul David Michael Hary care are un aport de 5% la capitalul societății absorbante, în urma fuziunii deține 251 părți sociale a câte 10 lei fiecare parte socială, în valoare totală de 2510lei, reprezentând tot 5% din capitalul social.

Dreptul la dividende și celelalte drepturi legale pentru deținătorii de părți sociale, vor fi în vigoare după înscrierea mențiunilor in Registrul Comerțului.

La data realizării fuziunii, asociații societății absorbite pierd dreptul la dividende în această societate și dobândesc dreptul la dividende în societatea absorbantă, proporțional cu cota de participare a fiecăruia la capitalul social al societății absorbante.

V.Situațiile financiare

5.1.Situațiile financiare (bilanțurile contabile) ale fuziunii întocmite la 30.11.2018, verificate potrivit legii, sunt prezentate în anexele 1,2,3,4, anexate prezentului proiect de fuziune.

5.2.Operațiunile financiar contabile efectuate cu ocazia fuziunii se vor reflecta, potrivit normelor legale în vigoare, în contabilitatea fiecăreia dintre părți, urmând ca societatea absorbantă să preia in contabilitatea proprie, respectiv în bilanțul contabil, toate mișcările patrimoniale efectuate cu această ocazie.

5.3.In situația în care s-a înregistrat pierdere fiscală de către societatea absorbită, aceasta nu va mai fi recunoscută fiscal, deoarece este preluată în totalitate de către societatea absorbantă și va fi recuperată de aceasta din profitul realizat după fuziune.

 

VI.Dispoziții finale

6.1. Până la finalizarea operațiunilor și procedurilor impuse de lege privind fuziunea, fiecare parte își va păstra personalitatea juridică în forma actuală și își va desfășura activitățile curente în această calitate.

6.2.Operațiunile financiar-contabile efectuate de societatea absorbită, inclusiv eventualele corecții contabile impuse de realizarea prezentului proiect de fuziune, în perioada din 30.11.2018 până la data înscrierii mențiunilor privind fuziunea și modificarea actelor constitutive ale societății absorbante la Registrul Comerțului, se vor reflecta in contabilitatea acesteia , numai cu aprobarea societății absorbante, fiind recunoscute de aceasta și vor fi avute în vedere la întocmirea documentelor privind protocolul de predare-primire și a balanței de verificare.

6.3. Actul constitutiv al societății absorbante va fi întocmit în baza prezentului proiect de fuziune, a hotărârii adunării generale a asociaților societăților implicate în fuziune.

6.4. Societatea absorbantă își va păstra atât sediul social, obiectul de activitate cât și structura administrativă.

6.5. Cheltuielile ocazionate de procesul de fuziune al celor două societăți, vor fi suportate de societatea absorbantă.

6.6. Cu îndeplinirea acestui proiect de fuziune, sunt responsabile conducerile executive ale celor două societăți comerciale.

6.7.Prezentul proiect de fuziune s-a redactat in 4 exemplare, câte unul pentru fiecare parte participantă la fuziune, două pentru Registrul Comerțului.

 

   SC ARCHIBAU SRL                                                      SC URBAN RECORD SRL

        Administrator,                                                                          Administrator

 

  DAVID TIBERIU                                                                      DAVID TIBERIU